Gamaschen

XS Kleines Pony/Shetland Pony
S Pony
M Cob
L Full/Großpferd